นักเรียนใช้งานล่าสุด

30 อันดับนักเรียนเก่ง ม.ปลาย

ม.4

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 บุญญฤทธิ์ 4/1 3.74
2 กัลย์สุดา 4/1 3.66
3 ธิดาชัย 4/1 3.60
4 อนุศิษฏ์ 4/1 3.53
5 ภาณุพงศ์ 4/2 3.47
6 อภิสรา 4/1 3.43
7 ชลธิชา 4/1 3.42
7 รติมา 4/1 3.42
9 ปวเรศ 4/1 3.40
10 ธีรนาฏ 4/1 3.36
11 ปวิตรา 4/1 3.35
11 อุดมศักดิ์ 4/1 3.35
13 พีรพัฒน์ 4/1 3.28
14 สิริวิมล 4/1 3.23
15 ชลัมพล 4/3 3.21
16 วรรณกานต์ 4/1 3.19
17 ณัฐกานต์ 4/4 3.13
18 ปุณณภา 4/1 3.10
18 ชุติมา 4/1 3.10
20 ธนากร 4/1 3.08
21 เบญจวรรณ 4/1 3.07
22 สุทัศบดิน 4/2 3.05
23 หนึ่งฤทัย 4/2 3.03
23 สุรีรัตน์ 4/1 3.03
23 เกวลิน 4/4 3.03
26 จิรายุ 4/3 3.02
27 ภูริชญา 4/1 3.00
28 ศศิประภา 4/4 2.97
29 จิรายุ 4/1 2.95
29 พรทิพย์ 4/1 2.95

ม.5

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 สุพิชชา 5/1 3.88
2 สิริยากร 5/1 3.61
3 พรมณี 5/1 3.37
4 พีรภัทร 5/3 3.34
5 พินณิชา 5/1 3.25
6 รุ่งรวี 5/1 3.22
7 เพ็ญนภา 5/1 3.21
8 ศุภณัฐ 5/1 3.18
9 เรวดี 5/1 3.17
10 ปองภพ 5/3 3.16
11 รวิภา 5/1 3.15
11 สุทธิดา 5/1 3.15
13 ปาณิสรา 5/3 3.14
14 ณัฐวุฒิ 5/1 3.13
14 ภาวิณี 5/1 3.13
16 อภิรักษ์ 5/1 3.12
16 กฤษติยา 5/3 3.12
18 ปภาวดี 5/1 3.11
19 อธิชา 5/3 3.10
19 อรัชพร 5/5 3.10
21 ช่อลัดดา 5/3 3.09
22 นวพร 5/1 3.08
22 อัญชิสา 5/1 3.08
22 อริสา 5/1 3.08
25 ศุภาพิชญ์ 5/1 3.06
26 เมธินี 5/3 3.05
26 คุลิกา 5/3 3.05
26 ณัฐณิชา 5/1 3.05
26 ศิริรัตน์ 5/3 3.05
30 ศศิกานต์ 5/3 3.03

ม.6

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 ณัฐฐินันท์ 6/1 3.78
2 สุพัตรา 6/1 3.74
3 อัจฉราพร 6/1 3.68
4 อนุชา 6/1 3.64
5 ณัฐกาญจน์ 6/1 3.50
6 ณัฏฐณิดา 6/1 3.43
7 จิรสุตา 6/3 3.41
8 จิราวรรณ 6/1 3.36
9 อุษา 6/3 3.34
10 พรชิตา 6/1 3.33
11 รัชนก 6/1 3.31
12 ญาสุมินท์ 6/1 3.29
13 ลลิตา 6/1 3.27
14 ธมนวรรณ 6/1 3.21
15 อริสรา 6/3 3.18
16 ณัฐณิชา 6/1 3.14
16 ธัญวรัตน์ 6/3 3.14
16 สิริมล 6/1 3.14
19 สาวิตรี 6/1 3.13
20 ธนวัฒน์ 6/1 3.12
21 กุลธิดา 6/1 3.07
21 วิรัลพัชร 6/3 3.07
23 ภัคพล 6/1 3.02
24 อารยา 6/1 3.00
25 ณัฐธิชา 6/1 2.99
26 สุพิชชา 6/3 2.98
27 พนิดา 6/3 2.95
28 อาริสา 6/3 2.91
28 ศรัณย์ 6/3 2.91
28 กมลชนก 6/3 2.91