นักเรียนใช้งานล่าสุด

30 อันดับนักเรียนเก่ง ม.ปลาย

ม.4

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 พัชราพร 4/3 4.00
1 ณัฐณิชา 4/1 4.00
3 กัลยากรณ์ 4/3 3.93
3 นที 4/3 3.93
5 อภิญญาภรณ์ 4/1 3.92
6 ศุจินันท์ 4/1 3.90
7 วชิรญาณ์ 4/1 3.89
7 ภัทรจาริน 4/1 3.89
9 บุญญากร 4/1 3.87
10 ภัทรานิษฐ์ 4/3 3.85
11 จิรภัทร 4/1 3.84
11 พลอยไพริน 4/1 3.84
11 ปทุมวดี 4/1 3.84
14 จารุพร 4/3 3.83
15 กัญญารัตน์ 4/1 3.82
16 พิชญ์สินี 4/3 3.81
16 สุนิสา 4/1 3.81
16 จิราพร 4/1 3.81
16 อริสา 4/1 3.81
16 ปภัทชญา 4/3 3.81
16 ชนิสสรา 4/3 3.81
22 จารุภัทร 4/1 3.79
23 นาราภัทร 4/1 3.78
23 ศศิประภา 4/1 3.78
25 กฤษณะ 4/1 3.76
25 ศศิปภา 4/1 3.76
25 ศุภวิชญ์ 4/1 3.76
25 สาวิตรี 4/1 3.76
25 จารุวรรณ 4/1 3.76
25 อัญมณี 4/2 3.76

ม.5

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 วีรดา 5/1 3.67
2 พิชญานิน 5/1 3.66
3 วรโชติ 5/1 3.65
3 พุทธิดา 5/1 3.63
3 บุษรา 5/1 3.63
6 วรรณวรรษา 5/1 3.62
6 อนันต์ 5/1 3.63
8 ปิยทัศน์ 5/1 3.61
9 ศลิตา 5/1 3.54
10 จิณณพัต 5/1 3.53
10 กัญญาณัฐ 5/3 3.53
12 ขวัญพร 5/1 3.51
12 ฐานิดา 5/1 3.51
14 รัตติกาล 5/1 3.52
14 ณภัทรชนก 5/1 3.51
16 ชนสิษฏ์ 5/1 3.50
17 ภัคธีมา 5/1 3.44
18 ชลิตา 5/1 3.40
19 นริศรา 5/3 3.38
20 วราภรณ์ 5/3 3.37
20 ขวัญชนก 5/3 3.37
22 วริศรา 5/5 3.32
23 อารียา 5/3 3.31
24 กาญจนา 5/3 3.28
25 วงศพัทร์ 5/1 3.29
26 ยุพารัตน์ 5/1 3.27
27 ธนพร 5/1 3.25
28 ภัทรวรรณ 5/3 3.24
28 สุกฤตา 5/3 3.24
30 กชกร 5/1 3.23

ม.6

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 บุญญฤทธิ์ 6/1 3.81
2 อนุศิษฏ์ 6/1 3.69
3 ภาณุพงศ์ 6/1 3.67
4 กัลย์สุดา 6/1 3.66
5 ธิดาชัย 6/1 3.61
6 รติมา 6/1 3.55
7 พีรพัฒน์ 6/1 3.53
7 ณัฐชา 6/2 3.53
9 ธีรนาฏ 6/1 3.52
10 อภิสรา 6/1 3.51
11 ชลธิชา 6/1 3.50
12 อุดมศักดิ์ 6/1 3.47
13 สุทัศบดิน 6/1 3.44
13 ปวเรศ 6/1 3.44
15 ชลัมพล 6/3 3.43
16 ปวิตรา 6/1 3.41
17 ณัฐกานต์ 6/3 3.36
18 สิริวิมล 6/1 3.35
19 วรรณกานต์ 6/1 3.31
20 ภูริชญา 6/1 3.30
21 สุพิชญา 6/1 3.29
22 รัชนีกร 6/1 3.28
22 ปุณณภา 6/1 3.28
24 ชุติมา 6/1 3.27
24 ธนากร 6/1 3.27
26 จิรนันท์ 6/3 3.25
26 ศศิประภา 6/3 3.25
26 จิรายุ 6/3 3.25
29 พรทิพย์ 6/1 3.24
29 กรรณิการ์ 6/3 3.24