นักเรียนใช้งานล่าสุด

30 อันดับนักเรียนเก่ง ม.ปลาย

ม.4

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 ณัฐณิชา 4/1 4.00
2 นที 4/3 3.93
3 อภิญญาภรณ์ 4/1 3.92
4 วชิรญาณ์ 4/1 3.89
5 นาราภัทร 4/1 3.86
6 ภัทรจาริน 4/1 3.85
7 ปทุมวดี 4/1 3.84
8 กัญญารัตน์ 4/1 3.83
9 พัชราพร 4/3 3.82
9 กัลยากรณ์ 4/3 3.82
11 ศุจินันท์ 4/1 3.80
12 สาวิตรี 4/1 3.79
13 จิรภัทร 4/1 3.78
14 ชนิสสรา 4/3 3.77
15 จารุภัทร 4/1 3.76
16 กัญฎาภรณ์ 4/3 3.75
17 พลอยไพริน 4/1 3.74
17 บุญญากร 4/1 3.74
19 ภัทรานิษฐ์ 4/3 3.73
20 ณรงค์พร 4/1 3.72
20 ศุภวิชญ์ 4/1 3.72
22 ศราวิน 4/1 3.71
22 กฤษณะ 4/1 3.71
22 ปวริศา 4/1 3.71
25 พิชญ์สินี 4/3 3.68
25 จารุพร 4/3 3.68
27 วิลาสินี 4/1 3.67
28 สุนิสา 4/1 3.66
28 ภัทรวัฒน์ 4/1 3.66
30 ธนวัฒน์ 4/1 3.64

ม.5

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 พิชญานิน 5/1 3.72
1 วีรดา 5/1 3.72
3 วรโชติ 5/1 3.70
4 อนันต์ 5/1 3.68
4 พุทธิดา 5/1 3.68
4 บุษรา 5/1 3.68
7 ปิยทัศน์ 5/1 3.66
8 กัญญาณัฐ 5/3 3.61
9 ขวัญพร 5/1 3.59
9 จิณณพัต 5/1 3.59
9 ณภัทรชนก 5/1 3.59
9 ศลิตา 5/1 3.59
13 รัตติกาล 5/1 3.58
14 ชนสิษฏ์ 5/1 3.55
14 ฐานิดา 5/1 3.55
16 ภัคธีมา 5/1 3.50
17 ชลิตา 5/1 3.49
18 วราภรณ์ 5/3 3.44
19 นริศรา 5/3 3.43
20 ขวัญชนก 5/3 3.42
21 วงศพัทร์ 5/1 3.40
22 ยุพารัตน์ 5/1 3.39
23 อารียา 5/3 3.38
23 กาญจนา 5/3 3.38
25 วริศรา 5/5 3.37
26 ภัทรวรรณ 5/3 3.35
27 ธนพร 5/1 3.34
28 มิรันตี 5/1 3.33
29 กชกร 5/1 3.31
30 กชกร 5/1 3.28

ม.6

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 บุญญฤทธิ์ 6/1 3.79
2 อนุศิษฏ์ 6/1 3.69
3 กัลย์สุดา 6/1 3.67
4 ภาณุพงศ์ 6/1 3.65
5 ธิดาชัย 6/1 3.59
6 รติมา 6/1 3.55
6 พีรพัฒน์ 6/1 3.55
8 ธีรนาฏ 6/1 3.54
9 อภิสรา 6/1 3.53
9 ณัฐชา 6/2 3.53
11 ชลธิชา 6/1 3.52
12 สุทัศบดิน 6/1 3.49
13 อุดมศักดิ์ 6/1 3.48
14 ปวเรศ 6/1 3.47
15 ชลัมพล 6/3 3.45
16 ปวิตรา 6/1 3.44
17 ณัฐกานต์ 6/3 3.41
18 สิริวิมล 6/1 3.39
19 ภูริชญา 6/1 3.35
20 สุพิชญา 6/1 3.34
20 วรรณกานต์ 6/1 3.34
22 ปุณณภา 6/1 3.32
23 ชุติมา 6/1 3.31
23 รัชนีกร 6/1 3.31
23 ธนากร 6/1 3.31
23 กรรณิการ์ 6/3 3.31
27 จิรายุ 6/3 3.30
28 จิรนันท์ 6/3 3.29
28 ศศิประภา 6/3 3.29
28 พรทิพย์ 6/1 3.29