นักเรียนใช้งานล่าสุด

30 อันดับนักเรียนเก่ง ม.ปลาย

ม.4

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 วรรณวรรษา 4/1 3.58
2 วีรดา 4/1 3.56
3 วรโชติ 4/1 3.54
4 ปิยทัศน์ 4/1 3.53
5 รัตติกาล 4/1 3.45
6 อนันต์ 4/1 3.43
6 พุทธิดา 4/1 3.43
8 ณภัทรชนก 4/1 3.41
8 กัญญาณัฐ 4/3 3.41
8 วราภรณ์ 4/3 3.41
11 ขวัญพร 4/1 3.40
12 ฐานิดา 4/1 3.37
13 พิชญานิน 4/1 3.35
13 ชนิตสิรี 4/1 3.35
15 ชนสิษฏ์ 4/1 3.29
16 ยุพารัตน์ 4/1 3.25
16 จิณณพัต 4/1 3.25
16 ศลิตา 4/1 3.25
16 นริศรา 4/3 3.25
20 กชกร 4/1 3.22
21 บุษรา 4/1 3.19
21 อารียา 4/3 3.19
21 กาญจนา 4/3 3.19
24 กชกร 4/1 3.14
25 รัชพล 4/3 3.11
26 สุภัทราวดี 4/1 3.08
27 ศุภณัฐ 4/1 3.06
28 ธนพร 4/1 3.04
28 ภัคธีมา 4/2 3.04
30 สุกฤตา 4/3 3.03

ม.5

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 บุญญฤทธิ์ 5/1 3.76
2 ภาณุพงศ์ 5/1 3.58
3 กัลย์สุดา 5/1 3.56
4 อนุศิษฏ์ 5/1 3.54
5 ธิดาชัย 5/1 3.50
6 อภิสรา 5/1 3.37
7 ธีรนาฏ 5/1 3.36
7 รติมา 5/1 3.36
7 พีรพัฒน์ 5/1 3.36
10 ปวเรศ 5/1 3.32
10 ชลธิชา 5/1 3.32
12 อุดมศักดิ์ 5/1 3.31
13 ชลัมพล 5/3 3.28
14 ปวิตรา 5/1 3.25
15 สิริวิมล 5/1 3.20
16 สุทัศบดิน 5/1 3.19
16 ณัฐกานต์ 5/3 3.19
18 วรรณกานต์ 5/1 3.13
19 ภูริชญา 5/1 3.12
20 ธนากร 5/1 3.11
21 นิภาภรณ์ 5/4 3.08
22 เบญจวรรณ 5/1 3.07
22 เกวลิน 5/3 3.07
24 ชุติมา 5/1 3.06
24 ปุณณภา 5/1 3.06
26 สุพิชญา 5/1 3.03
26 ศศิประภา 5/3 3.03
28 รัชนีกร 5/1 3.01
28 จิรายุ 5/3 3.01
30 จิรนันท์ 5/3 3.00

ม.6

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 สุพิชชา 6/1 3.90
2 สิริยากร 6/1 3.61
3 พีรภัทร 6/3 3.35
3 พรมณี 6/1 3.35
5 พินณิชา 6/1 3.24
5 รุ่งรวี 6/1 3.24
7 ปองภพ 6/3 3.21
8 สุทธิดา 6/1 3.20
9 เพ็ญนภา 6/1 3.19
10 อภิรักษ์ 6/1 3.16
11 เรวดี 6/1 3.15
12 ศุภณัฐ 6/1 3.14
12 ณัฐวุฒิ 6/1 3.14
14 นวพร 6/1 3.13
14 รวิภา 6/1 3.13
14 ปาณิสรา 6/3 3.13
17 อรัชพร 6/5 3.11
18 อัญชิสา 6/1 3.10
18 อธิชา 6/3 3.10
20 ปภาวดี 6/1 3.09
21 กฤษติยา 6/3 3.08
22 ช่อลัดดา 6/3 3.07
23 ภาวิณี 6/1 3.06
23 อริสา 6/1 3.06
23 สุนิษา 6/1 3.06
26 เมธินี 6/3 3.05
26 ศิริรัตน์ 6/3 3.05
28 ณัฐณิชา 6/1 3.04
29 คุลิกา 6/3 3.03
30 ศศิกานต์ 6/3 3.02