นักเรียนใช้งานล่าสุด

30 อันดับนักเรียนเก่ง ม.ต้น

ม.1

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 ณัฐิวุฒิ 1/4 3.96
2 กรวรรณ 1/1 3.83
3 ปภาวรินทร์ 1/2 3.73
3 อนัญนิตรา 1/2 3.62
5 เกศรา 1/3 3.80
5 กมลทิพย์ 1/1 3.80
5 จีระนันท์ 1/1 3.80
5 วิชญาพร 1/1 3.71
9 ปรียาภรณ์ 1/3 3.78
9 เพาวรัณย์ 1/3 3.78
11 ไอศวรรยา 1/1 3.73
12 ปวันรัตน์ 1/4 3.70
13 วิลาสินี 1/4 3.69
14 เบญญาภา 1/1 3.67
14 ธัญชนก 1/3 3.67
16 พิชญาภา 1/3 3.62
17 กรองแก้ว 1/1 3.55
17 พิชญ์นรี 1/3 3.44
19 นภาวดี 1/1 3.53
19 รัตติกาล 1/1 3.50
21 บุญธาวรรณ 1/1 3.52
22 ณัฐรัตน์ 1/2 3.51
22 รุ่งรดิศ 1/2 3.51
24 สุนิสา 1/1 3.50
24 ญาณพัฒน์ 1/1 3.50
26 นนทกานต์ 1/1 3.44
26 จิรพนธ์ 1/6 3.46
28 อภิญญา 1/1 3.42
29 ไอยวรินทร์ 1/3 3.41
30 ปภาวรินทร์ 1/3 3.35

ม.2

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 นภัสสร 2/1 3.87
2 พรรณพัสสา 2/1 3.81
2 แดนนภา 2/1 3.81
4 ศุภาพิชญ์ 2/1 3.80
5 ตุลาการ 2/1 3.79
6 สริตา 2/1 3.77
7 วิจิตตรา 2/1 3.75
8 ปภัสสร 2/1 3.68
9 ศิโรรัตน์ 2/1 3.58
10 อัฐภิญญา 2/1 3.57
11 ณัฎฐณิชา 2/1 3.56
11 กานต์ธีรา 2/1 3.56
13 ธนภัทร 2/1 3.54
14 กัญญาณัฐ 2/1 3.53
15 ฐิตารีย์ 2/1 3.52
15 จิรัชญา 2/1 3.52
17 ปัทมาภรณ์ 2/1 3.51
18 นาตยา 2/1 3.47
19 จันทกานต์ 2/1 3.44
20 ธีรโชติ 2/1 3.42
20 ปาณิสรา 2/1 3.38
20 จิราวรรณ 2/1 3.44
23 ธนดล 2/1 3.40
23 ณภัทร 2/1 3.40
25 เต็มสิริ 2/1 3.36
26 ธนัชชา 2/1 3.35
27 ธนนันท์ 2/2 3.34
28 ชลธิชา 2/1 3.33
28 ธาราทิพย์ 2/1 3.28
30 วริสา 2/2 3.32

ม.3

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 ญาณิศา 3/1 3.99
2 ชุติพนธ์ 3/1 3.95
3 อนัญญา 3/1 3.89
4 รสิตา 3/1 3.88
5 ดมิศรา 3/1 3.80
6 บุษราคัม 3/1 3.79
7 พีรดา 3/1 3.74
8 ไอริน 3/1 3.73
9 ชนาพร 3/1 3.72
10 นภัสสร 3/1 3.71
11 สิริลักษณ์ 3/1 3.69
11 กุลยา 3/1 3.69
13 พิมพ์ชนก 3/1 3.68
14 ธงชัย 3/1 3.65
15 เกสรา 3/1 3.59
16 อนัญญา 3/1 3.57
16 ชวัลนุช 3/1 3.57
18 บัณฑิตา 3/1 3.55
19 มุกดา 3/1 3.52
20 ชิสา 3/1 3.50
21 นราธิป 3/1 3.49
21 จักรพงษ์ 3/1 3.49
23 ทิพรัตน์ 3/1 3.48
24 กิตติภพ 3/1 3.47
25 ธรรมพร 3/1 3.44
25 สาริณ 3/1 3.44
27 อารยา 3/1 3.43
28 ปาณิสรา 3/1 3.41
28 อัญวีณ์ 3/1 3.41
30 ญาณดา 3/1 3.39