นักเรียนใช้งานล่าสุด

30 อันดับนักเรียนเก่ง ม.ต้น

ม.1

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 ญาณิศา 1/1 3.99
2 ชุติพนธ์ 1/1 3.92
3 อนัญญา 1/1 3.83
4 ชนาพร 1/1 3.77
5 รสิตา 1/1 3.75
5 พิมพ์ชนก 1/2 3.75
7 ดมิศรา 1/1 3.73
8 บุษราคัม 1/1 3.68
9 ธงชัย 1/1 3.67
10 นภัสสร 1/1 3.65
11 พีรดา 1/1 3.64
12 สิริลักษณ์ 1/1 3.59
13 อนัญญา 1/2 3.56
14 ไอริน 1/1 3.53
15 ชิสา 1/1 3.52
16 กุลยา 1/1 3.46
17 อารยา 1/1 3.42
18 สาริณ 1/6 3.37
18 ญาณดา 1/2 3.37
18 ชวัลนุช 1/1 3.37
21 ธรรมพร 1/4 3.35
22 บัณฑิตา 1/1 3.34
23 นราธิป 1/1 3.31
24 จักรพงษ์ 1/2 3.28
25 อนุพงศ์ 1/2 3.27
26 มุกดา 1/1 3.26
27 อัญวีณ์ 1/1 3.25
28 ขวัญณภัทร 1/3 3.24
29 เจนจิรา 1/2 3.22
29 ธนดล 1/2 3.22

ม.2

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 ณัฐณิชา 2/1 3.99
2 วชิรญาณ์ 2/1 3.93
3 นาราภัทร 2/1 3.91
3 อภิญญาภรณ์ 2/1 3.91
5 ภัทรจาริน 2/1 3.85
6 จิรภัทร 2/1 3.84
7 กัญญารัตน์ 2/1 3.82
8 กฤษณะ 2/1 3.80
9 พลอยไพริน 2/1 3.78
10 ธนวัฒน์ 2/1 3.75
11 ศศิปภา 2/1 3.71
12 วิชญารัตน์ 2/1 3.69
12 สุนิสา 2/1 3.69
14 วิลาสินี 2/1 3.64
15 ปทุมวดี 2/1 3.62
15 ศุจินันท์ 2/1 3.62
17 สาวิตรี 2/1 3.61
17 อมรภัทร์ 2/1 3.61
19 ศุภวิชญ์ 2/1 3.59
19 จิราพร 2/1 3.59
21 ศศิประภา 2/1 3.58
21 ปวริศา 2/1 3.58
21 กรรณชัย 2/1 3.58
24 บุญญากร 2/1 3.56
25 จารุภัทร 2/1 3.55
26 ภัทรวัฒน์ 2/1 3.52
27 วรวุฒิ 2/1 3.45
28 จารุวรรณ 2/1 3.44
29 ธัญญาภรณ์ 2/1 3.41
30 อริสา 2/2 3.33

ม.3

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 วรรณวรรษา 3/1 3.88
2 อนันต์ 3/1 3.81
3 ณีรนุช 3/1 3.77
4 พิชญานิน 3/1 3.76
4 สุภัทราวดี 3/1 3.76
6 ทัศนีย์ 3/1 3.75
7 วีรดา 3/1 3.73
8 ขวัญพร 3/1 3.72
9 ธนพร 3/1 3.71
10 รัตติกาล 3/1 3.70
11 วรโชติ 3/1 3.67
12 ชนสิษฏ์ 3/1 3.66
13 ยุพารัตน์ 3/1 3.63
14 กชกร 3/1 3.62
15 พุทธิดา 3/1 3.61
16 ปิยทัศน์ 3/1 3.60
16 ฐานิดา 3/1 3.60
18 ณัฐชยาน์ 3/2 3.55
19 พรวิมล 3/1 3.54
20 ชนิตสิรี 3/1 3.52
21 พลอยไพลิน 3/1 3.46
22 จิณณพัต 3/1 3.45
22 ณภัทรชนก 3/1 3.45
24 วงศพัทร์ 3/1 3.43
24 บุษรา 3/2 3.43
26 กชกร 3/1 3.41
27 ศลิตา 3/1 3.39
28 สุวนันท์ 3/2 3.38
28 วัชรพงษ์ 3/1 3.38
30 ศุภณัฐ 3/1 3.35