นักเรียนใช้งานล่าสุด

30 อันดับนักเรียนเก่ง ม.ต้น

ม.1

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 พรรณพัสสา 1/1 3.79
2 นภัสสร 1/1 3.77
2 จิราวรรณ 1/1 3.77
4 สริตา 1/2 3.75
5 ปาณิสรา 1/1 3.74
6 ศิโรรัตน์ 1/1 3.70
7 ศุภาพิชญ์ 1/1 3.68
7 จันทกานต์ 1/1 3.68
7 ธีรโชติ 1/2 3.68
10 ตุลาการ 1/1 3.64
11 วิจิตตรา 1/1 3.62
12 แดนนภา 1/1 3.61
12 นาตยา 1/1 3.61
14 ธนัชชา 1/1 3.55
15 ณภัทร 1/1 3.53
16 กานต์ธีรา 1/1 3.51
17 อัฐภิญญา 1/2 3.50
17 ธนดล 1/1 3.50
19 ปภัสสร 1/2 3.44
20 กัญญาณัฐ 1/1 3.40
20 ศุภิดา 1/2 3.40
20 จิรัชญา 1/1 3.40
23 ฐิตารีย์ 1/1 3.38
24 ปัทมาภรณ์ 1/2 3.37
25 ธนภัทร 1/2 3.35
25 ธัญรดา 1/2 3.35
27 ณัฐนิชา 1/4 3.33
28 ศิริลักษณ์ 1/2 3.31
29 ณัฐวุฒิ 1/1 3.29
29 ศิวกร 1/2 3.29

ม.2

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 ญาณิศา 2/1 3.99
2 ชุติพนธ์ 2/1 3.95
3 อนัญญา 2/1 3.86
4 รสิตา 2/1 3.84
5 ชนาพร 2/1 3.77
6 ดมิศรา 2/1 3.76
7 บุษราคัม 2/1 3.75
8 พีรดา 2/1 3.72
9 สิริลักษณ์ 2/1 3.66
10 นภัสสร 2/1 3.65
11 ธงชัย 2/1 3.63
11 พิมพ์ชนก 2/1 3.63
13 ไอริน 2/1 3.62
14 กุลยา 2/1 3.60
15 อนัญญา 2/1 3.50
15 เกสรา 2/3 3.50
17 ชวัลนุช 2/1 3.48
18 บัณฑิตา 2/1 3.43
19 ชิสา 2/1 3.42
20 ธรรมพร 2/1 3.40
21 มุกดา 2/1 3.38
22 จักรพงษ์ 2/1 3.37
23 ญาณดา 2/1 3.36
23 สาริณ 2/1 3.36
25 นราธิป 2/1 3.35
26 ทิพรัตน์ 2/1 3.32
27 อารยา 2/1 3.31
28 ปิยาดา 2/1 3.30
29 กิตติภพ 2/1 3.29
29 อนุพงศ์ 2/1 3.29

ม.3

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 ณัฐณิชา 3/1 3.97
2 นาราภัทร 3/1 3.92
3 วชิรญาณ์ 3/1 3.90
4 อภิญญาภรณ์ 3/1 3.87
5 ภัทรจาริน 3/1 3.85
6 กัญญารัตน์ 3/1 3.84
7 กฤษณะ 3/1 3.78
7 จิรภัทร 3/1 3.78
9 พลอยไพริน 3/1 3.75
10 ธนวัฒน์ 3/1 3.72
11 สุนิสา 3/1 3.66
12 วิชญารัตน์ 3/1 3.65
12 ศศิปภา 3/1 3.65
14 วิลาสินี 3/1 3.62
15 ปทุมวดี 3/1 3.61
16 ศุภวิชญ์ 3/1 3.60
16 ปวริศา 3/1 3.60
16 สาวิตรี 3/1 3.60
19 อมรภัทร์ 3/1 3.59
19 ศุจินันท์ 3/1 3.59
21 กรรณชัย 3/1 3.57
22 จิราพร 3/1 3.56
22 จารุภัทร 3/1 3.56
24 ภัทรวัฒน์ 3/1 3.54
25 ศศิประภา 3/1 3.51
26 บุญญากร 3/1 3.50
27 วรวุฒิ 3/1 3.43
28 จารุวรรณ 3/1 3.41
29 ธัญญาภรณ์ 3/1 3.38
30 นันทกานต์ 3/2 3.35