นักเรียนใช้งานล่าสุด

30 อันดับนักเรียนเก่ง ม.ต้น

ม.1

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 กรวรรณ 1/1 3.88
2 เกศรา 1/3 3.86
3 กมลทิพย์ 1/1 3.82
4 เพาวรัณย์ 1/3 3.81
5 จีระนันท์ 1/1 3.80
6 เบญญาภา 1/1 3.77
7 วิลาสินี 1/4 3.76
8 ปรียาภรณ์ 1/3 3.75
9 ไอศวรรยา 1/1 3.74
10 ปวันรัตน์ 1/4 3.72
11 ปภาวรินทร์ 1/2 3.71
11 วิชญาพร 1/1 3.71
13 พิชญาภา 1/3 3.70
13 ชยานันท์ 1/5 3.70
15 นนทกานต์ 1/1 3.69
16 กมลชนก 1/3 3.67
17 ไอยวรินทร์ 1/3 3.62
18 ธัญชนก 1/3 3.58
19 อภิญญา 1/1 3.57
20 รัตติกาล 1/1 3.55
21 กรองแก้ว 1/1 3.52
22 นภาวดี 1/1 3.49
23 สุนิสา 1/1 3.42
23 อนัญนิตรา 1/2 3.42
23 จิรพนธ์ 1/6 3.42
26 ชนากาญ 1/1 3.36
26 ยุภาพร 1/3 3.36
26 พิชญาภา 1/4 3.36
29 ณัฐรัตน์ 1/2 3.35
29 ขวัญจิรา 1/4 3.35

ม.2

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 นภัสสร 2/1 3.90
2 แดนนภา 2/1 3.82
3 ตุลาการ 2/1 3.80
4 พรรณพัสสา 2/1 3.78
4 สริตา 2/1 3.78
6 ศุภาพิชญ์ 2/1 3.75
6 วิจิตตรา 2/1 3.75
8 ปภัสสร 2/1 3.68
9 อัฐภิญญา 2/1 3.62
10 ณัฎฐณิชา 2/1 3.60
10 กานต์ธีรา 2/1 3.60
12 ธนภัทร 2/1 3.59
13 ปัทมาภรณ์ 2/1 3.57
14 ศิโรรัตน์ 2/1 3.56
15 ธนดล 2/1 3.49
16 จิรัชญา 2/1 3.48
17 ฐิตารีย์ 2/1 3.47
17 กัญญาณัฐ 2/1 3.47
17 นาตยา 2/1 3.47
17 ศศิโสม 2/2 3.47
21 เต็มสิริ 2/1 3.46
21 จิราวรรณ 2/1 3.46
23 ปาณิสรา 2/1 3.43
24 ธนนันท์ 2/2 3.41
25 จันทกานต์ 2/1 3.38
25 ชลธิชา 2/1 3.38
27 ธาราทิพย์ 2/1 3.37
28 วริสา 2/2 3.36
28 ณภัทร 2/1 3.36
30 ศิวกร 2/1 3.29

ม.3

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 ญาณิศา 3/1 3.99
2 ชุติพนธ์ 3/1 3.95
3 อนัญญา 3/1 3.90
4 รสิตา 3/1 3.87
5 บุษราคัม 3/1 3.83
6 ดมิศรา 3/1 3.82
7 พีรดา 3/1 3.77
7 ไอริน 3/1 3.77
9 นภัสสร 3/1 3.74
9 กุลยา 3/1 3.74
11 ชนาพร 3/1 3.72
12 สิริลักษณ์ 3/1 3.71
13 พิมพ์ชนก 3/1 3.70
14 ธงชัย 3/1 3.69
15 เกสรา 3/1 3.67
16 อนัญญา 3/1 3.62
16 ชวัลนุช 3/1 3.62
18 บัณฑิตา 3/1 3.60
18 มุกดา 3/1 3.60
20 นราธิป 3/1 3.56
21 จักรพงษ์ 3/1 3.55
21 กิตติภพ 3/1 3.55
23 ทิพรัตน์ 3/1 3.54
23 สุโรชา 3/2 3.54
25 ชิสา 3/1 3.53
26 สาริณ 3/1 3.50
27 อารยา 3/1 3.48
27 ธรรมพร 3/1 3.48
29 ญาณดา 3/1 3.47
29 ปาณิสรา 3/1 3.47