นักเรียนใช้งานล่าสุด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน

  ปรับปรุงล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2564
  มีอะไรใหม่ ? ปรับปรุงผลการเรียน
แอพตรวจสอบผลการเรียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เข้าเพลย์สโตร์ แล้วค้นหาคำว่า ตรวจสอบผลการเรียน
แอพตรวจสอบผลการเรียนบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส เข้าแอพสโตร์ แล้วค้นหาคำว่า ตรวจสอบผลการเรียน

พบปัญหาในการใช้งาน โปรดติดต่อ:
email: admin@phothitham.ac.th
facebook: number1hacker

**สำหรับครูผู้สอน**
1.สามารถเช็คการมา,ลา,ขาด,โดดเรียนของนักเรียนโดยแบ่งตามห้องและรายวิชาที่สอนได้
2.สามารถส่งข้อความสั้น(SMS) แจ้งการขาด,โดดเรียนไปยังมือถือของผู้ปกครองได้
3.สามารถให้คะแนนระหว่างภาค,กลางภาค,ปลายภาคในรายวิชาที่สอนได้
4.สามารถกำหนดและให้คะแนนงานที่มอบหมายให้นักเรียนทำหรือการสอบเก็บคะแนนได้
5.สามารถติดตามงานที่นักเรียนค้างส่งเป็นรายบุคคลได้
6.สามารถส่งข้อความสั้น(SMS)แจ้งการไม่ส่งงานหรือไม่สอบเก็บคะแนนไปยังมือถือของผู้ปกครองได้
7.สามารถตรวจสอบงานค้างส่ง วิชาที่เรียนไม่ผ่าน ผลการเรียนของนักเรียนที่ปรึกษาได้
8.สามารถส่งออกคะแนนในรูป excel เพื่อพิมพ์ติดเล่ม ปพ.5 และ ปพ.6 ได้
9.สามารถนำคะแนนจากระบบเข้าสู่โปรแกรม BookMark2551 เพื่อส่งงานวัดผลของโรงเรียนได้ทันที

**สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง**
1.สามารถดูสรุปการมา,ลา,ขาด,โดดเรียนในแต่ละรายวิชา รวมถึงดูรายละเอียดในแต่ละหัวข้อได้ เช่น
จำนวนครั้งที่โดดเรียน คาบและวันที่โดดเรียน
2.สามารถดูสรุปคะแนนระหว่างภาค,กลางภาค,ปลายภาคในแต่ละรายวิชา รวมถึงดูรายละเอียดที่มาของ
คะแนนระหว่างภาคได้
3.สามารถดูรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น วันที่ส่งงาน,วันที่ให้คะแนน,คะแนนเต็ม,คะแนนที่ได้
4.สามารถดูสรุปงานในแต่ละรายวิชาได้แก่ งานที่ส่งแล้ว,งานที่ยังไม่ถึงกำหนดส่ง,งานที่เกินกำหนดส่ง ได้
5.สามารถดูรายการงานค้างส่งในทุกรายวิชาโดยเรียงตามลำดับความเร่งด่วน เพื่อให้นักเรียนสามารถ
วางแผนการทำงานได้อย่างเหมาะสม
6.สามารถดูผลการเรียนได้ทุกภาคเรียนที่เคยเรียนมา
7.สามารถดูรายงานสรุปผลการเรียนเพื่อใช้วางแผนการเรียนได้
8.[สำหรับผู้ปกครอง] จะได้รับข้อความสั้น(SMS)ทางมือถือ แจ้งการขาด,โดดเรียน(เป็นรายวัน)
การไม่ส่งงาน(เมื่อเกินกำหนดส่ง) ของบุตรหลานจากครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา