นักเรียนใช้งานล่าสุด

30 อันดับนักเรียนเก่ง ม.ปลาย

ม.4

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน

ม.5

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 ไอริน 5/1 3.95
2 บุษราคัม 5/1 3.87
3 ญาณิศา 5/1 3.85
4 ชุติพนธ์ 5/1 3.82
4 อนัญญา 5/1 3.82
6 จักรพงษ์ 5/3 3.73
6 สาริณ 5/3 3.73
8 ดมิศรา 5/1 3.71
8 กิตติชัย 5/3 3.71
8 สุธิมา 5/3 3.71
11 ปูรฎา 5/5 3.68
12 ชุติพนธ์ 5/5 3.65
13 ธงชัย 5/3 3.64
13 มานิตา 5/3 3.64
13 เจษฎาภรณ์ 5/3 3.64
16 ภัทรดนัย 5/3 3.63
17 พิชาภรณ์ 5/3 3.62
18 ปาณิสรา 5/3 3.60
19 ญาณดา 5/3 3.59
20 ภัทรพงศ์ 5/5 3.58
21 กุลยา 5/1 3.57
22 ญานิดา 5/3 3.56
23 รสิตา 5/1 3.55
23 วนิดา 5/3 3.55
25 นภัสสร 5/1 3.54
25 เกสรา 5/3 3.54
27 พีรดา 5/1 3.53
27 อุษา 5/3 3.53
29 ญาตาวี 5/3 3.51
29 ธนพัทย์ 5/3 3.51

ม.6

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 ณัฐณิชา 6/1 3.99
2 กัญญารัตน์ 6/1 3.89
3 วชิรญาณ์ 6/1 3.88
4 นาราภัทร 6/1 3.87
5 อภิญญาภรณ์ 6/1 3.82
6 ปทุมวดี 6/1 3.78
6 สาวิตรี 6/1 3.78
8 พลอยไพริน 6/1 3.77
9 ภัทรจาริน 6/1 3.76
9 จิรภัทร 6/1 3.76
11 ณรงค์พร 6/1 3.75
12 จารุภัทร 6/1 3.74
13 ศราวิน 6/1 3.69
13 กฤษณะ 6/1 3.69
13 กัลยากรณ์ 6/3 3.69
13 ภัทรวัฒน์ 6/1 3.69
17 ศุจินันท์ 6/1 3.67
17 นที 6/3 3.67
19 ปวริศา 6/1 3.66
20 ศุภวิชญ์ 6/1 3.65
21 บุญญากร 6/1 3.62
22 ศศิปภา 6/1 3.57
23 วิลาสินี 6/1 3.56
24 กัญฎาภรณ์ 6/3 3.55
25 ธนวัฒน์ 6/1 3.54
26 พัชราพร 6/3 3.53
26 อมรภัทร์ 6/1 3.53
28 สุนิสา 6/1 3.52
28 ปวริศา 6/1 3.52
30 นันทกานต์ 6/1 3.51