นักเรียนใช้งานล่าสุด

30 อันดับนักเรียนเก่ง ม.ปลาย

ม.4

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน

ม.5

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 ไอริน 5/1 3.96
2 ญาณิศา 5/1 3.90
3 บุษราคัม 5/1 3.89
4 ชุติพนธ์ 5/1 3.86
4 อนัญญา 5/1 3.86
6 ดมิศรา 5/1 3.79
7 จักรพงษ์ 5/3 3.73
8 สาริณ 5/3 3.72
9 เจษฎาภรณ์ 5/3 3.68
10 กิตติชัย 5/3 3.67
10 ปูรฎา 5/5 3.67
12 ภัทรดนัย 5/3 3.65
13 สุธิมา 5/3 3.64
14 กุลยา 5/1 3.63
14 พีรดา 5/1 3.62
14 ชุติพนธ์ 5/5 3.62
17 นภัสสร 5/1 3.61
17 รสิตา 5/1 3.61
17 ธงชัย 5/3 3.61
17 ญาณดา 5/3 3.61
17 ศิรินันท์ 5/3 3.61
22 ภัทรพงศ์ 5/5 3.60
23 มานิตา 5/3 3.59
23 ปาณิสรา 5/3 3.59
25 วนิดา 5/3 3.58
26 ชนาพร 5/1 3.55
26 เกสรา 5/3 3.55
26 ธนภูมิ 5/1 3.55
29 บัณฑิตา 5/1 3.54
30 อนุพงศ์ 5/1 3.50

ม.6

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 ณัฐณิชา 6/1 3.97
2 กัญญารัตน์ 6/1 3.90
3 นาราภัทร 6/1 3.88
4 วชิรญาณ์ 6/1 3.85
5 อภิญญาภรณ์ 6/1 3.80
6 สาวิตรี 6/1 3.79
7 ปทุมวดี 6/1 3.78
8 จารุภัทร 6/1 3.77
9 พลอยไพริน 6/1 3.76
10 ณรงค์พร 6/1 3.74
11 ภัทรจาริน 6/1 3.71
11 จิรภัทร 6/1 3.71
13 กฤษณะ 6/1 3.70
14 ศราวิน 6/1 3.68
15 ภัทรวัฒน์ 6/1 3.67
16 ปวริศา 6/1 3.66
16 กัลยากรณ์ 6/3 3.66
16 ศุจินันท์ 6/1 3.66
19 ศุภวิชญ์ 6/1 3.62
20 บุญญากร 6/1 3.60
21 นที 6/3 3.59
22 วิลาสินี 6/1 3.56
23 ศศิปภา 6/1 3.55
23 กัญฎาภรณ์ 6/3 3.55
23 นันทกานต์ 6/1 3.55
26 สุนิสา 6/1 3.54
26 อมรภัทร์ 6/1 3.54
26 ปวริศา 6/1 3.54
29 ธนวัฒน์ 6/1 3.53
30 อนุศิษฏ์ 6/2 3.52