นักเรียนใช้งานล่าสุด

30 อันดับนักเรียนเก่ง ม.ปลาย

ม.4

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 บุษราคัม 4/1 4.00
2 ไอริน 4/1 3.98
3 ญาณิศา 4/1 3.95
3 ชุติพนธ์ 4/1 3.95
5 สาริณ 4/3 3.92
6 อนัญญา 4/1 3.90
7 สุธิมา 4/3 3.89
8 มานิตา 4/3 3.84
9 นภัสสร 4/1 3.79
10 ปาณิสรา 4/3 3.78
10 พิชาภรณ์ 4/3 3.78
12 จักรพงษ์ 4/3 3.77
13 อุษา 4/3 3.75
13 ดมิศรา 4/1 3.75
13 ธงชัย 4/3 3.75
16 กิตติชัย 4/3 3.73
16 เจษฎาภรณ์ 4/3 3.73
16 ญานิดา 4/3 3.73
19 ญาณดา 4/3 3.71
20 รสิตา 4/1 3.70
21 พีรดา 4/1 3.68
21 วนิดา 4/3 3.68
21 เฉลิมวงศ์ 4/3 3.68
24 ภัทรดนัย 4/3 3.67
24 กุลยา 4/1 3.67
24 เกสรา 4/3 3.67
27 ธนากร 4/3 3.66
28 นิธิพร 4/3 3.62
28 ปูรฎา 4/5 3.62
30 ธนพัทย์ 4/3 3.61

ม.5

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 ณัฐณิชา 5/1 4.00
2 วชิรญาณ์ 5/1 3.89
2 อภิญญาภรณ์ 5/1 3.89
4 นาราภัทร 5/1 3.86
4 กัญญารัตน์ 5/1 3.86
6 จิรภัทร 5/1 3.79
6 ปทุมวดี 5/1 3.79
8 ภัทรจาริน 5/1 3.78
8 พลอยไพริน 5/1 3.78
10 ณรงค์พร 5/1 3.77
11 สาวิตรี 5/1 3.75
11 นที 5/3 3.75
13 จารุภัทร 5/1 3.72
14 ภัทรวัฒน์ 5/1 3.71
15 ศุภวิชญ์ 5/1 3.70
15 ปวริศา 5/1 3.70
15 ศุจินันท์ 5/1 3.70
18 กัลยากรณ์ 5/3 3.69
19 ศราวิน 5/1 3.68
20 กฤษณะ 5/1 3.66
21 บุญญากร 5/1 3.62
22 พัชราพร 5/3 3.61
22 ศศิปภา 5/1 3.61
24 วิลาสินี 5/1 3.58
25 อมรภัทร์ 5/1 3.56
25 กัญฎาภรณ์ 5/3 3.56
27 สุนิสา 5/1 3.55
28 ธนวัฒน์ 5/1 3.53
28 กรรณชัย 5/1 3.53
28 ปวริศา 5/1 3.53

ม.6

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 บุญญฤทธิ์ 6/1 3.79
1 อนันต์ 6/1 3.72
2 อนุศิษฏ์ 6/1 3.69
2 วีรดา 6/1 3.71
3 พิชญานิน 6/1 3.70
3 วรโชติ 6/1 3.70
3 กัลย์สุดา 6/1 3.67
4 ภาณุพงศ์ 6/1 3.65
5 ธิดาชัย 6/1 3.59
5 พุทธิดา 6/1 3.66
6 รติมา 6/1 3.55
6 พีรพัฒน์ 6/1 3.55
6 บุษรา 6/1 3.65
7 ปิยทัศน์ 6/1 3.64
8 ขวัญพร 6/1 3.62
8 ธีรนาฏ 6/1 3.54
9 อภิสรา 6/1 3.53
9 ศลิตา 6/1 3.61
9 ณัฐชา 6/2 3.53
10 ณภัทรชนก 6/1 3.59
10 จิณณพัต 6/1 3.59
11 ชลธิชา 6/1 3.52
12 สุทัศบดิน 6/1 3.49
12 รัตติกาล 6/1 3.56
13 อุดมศักดิ์ 6/1 3.48
13 ชนสิษฏ์ 6/1 3.51
13 ฐานิดา 6/1 3.51
14 ปวเรศ 6/1 3.47
15 ชลัมพล 6/3 3.45
15 ภัคธีมา 6/1 3.50