นักเรียนใช้งานล่าสุด

30 อันดับนักเรียนเก่ง ม.ต้น

ม.1

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน

ม.2

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 กานต์ธีรา 2/1 3.71
2 นาทร 2/1 3.67
3 ศรัณย์ภัทระ 2/1 3.63
4 นภัทร์ฐิตา 2/1 3.60
5 ภูรีดา 2/1 3.59
6 พันธวัสส์ 2/1 3.56
7 สุวิชาดา 2/1 3.55
8 อชิรญา 2/1 3.54
9 ภัทรวดี 2/1 3.53
10 สุพัตรา 2/1 3.52
11 สุเมธา 2/1 3.50
12 เกื้อกูล 2/1 3.49
12 พรรทะนา 2/1 3.49
12 ฉัตรลัดดา 2/1 3.49
15 วิชัยยุทธ 2/1 3.48
16 ณัฏฐ์ 2/1 3.46
17 พีรภัทร 2/1 3.45
18 นฤวรรณ 2/1 3.41
19 ชญานนท์ 2/1 3.38
20 อัครเดช 2/1 3.37
21 ศิราวุธ 2/1 3.27
22 เกณิกา 2/1 3.22
23 เขื่อนเพ็ชร 2/1 3.20
23 พิทยาธร 2/1 3.16
23 อภิญญา 2/1 3.20
23 กนกพร 2/1 3.20
23 ภูตะวัน 2/1 3.20
28 ธัญชนก 2/1 3.18
28 หทัยภัทร 2/1 3.18
30 วรดา 2/1 3.17

ม.3

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 เกศรา 3/1 3.78
1 จีระนันท์ 3/1 3.78
3 กรวรรณ 3/1 3.73
4 เบญญาภา 3/1 3.70
5 อภิญญา 3/1 3.63
6 พิชญาภา 3/1 3.62
7 ปรียาภรณ์ 3/1 3.61
8 ไอยวรินทร์ 3/1 3.60
9 วิชญาพร 3/1 3.57
10 นนทกานต์ 3/1 3.56
11 ปภาวรินทร์ 3/1 3.54
12 ปวันรัตน์ 3/1 3.52
13 กมลทิพย์ 3/1 3.47
13 ไอศวรรยา 3/1 3.47
15 รัตติกาล 3/1 3.42
16 วิลาสินี 3/1 3.41
17 ศศิธร 3/1 3.40
18 ฐิตาพร 3/1 3.36
19 กิตติพัฒน์ 3/1 3.34
19 กรองแก้ว 3/1 3.34
19 อภิญญา 3/1 3.34
22 กมลชนก 3/1 3.33
23 นภาวดี 3/1 3.32
23 วรพิชชา 3/1 3.32
25 ยุภาพร 3/1 3.31
25 เพาวรัณย์ 3/1 3.31
27 สุนิสา 3/1 3.28
28 อนัญนิตรา 3/1 3.23
29 ชนากาญ 3/1 3.21
29 พิชญาภา 3/1 3.21