นักเรียนใช้งานล่าสุด

30 อันดับนักเรียนเก่ง ม.ต้น

ม.1

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 กานต์ธีรา 1/1 3.81
2 นาทร 1/1 3.76
3 สุวิชาดา 1/2 3.75
4 ภัทรวดี 1/1 3.73
5 นภัทร์ฐิตา 1/1 3.70
6 ศรัณย์ภัทระ 1/1 3.66
7 พันธวัสส์ 1/1 3.65
7 อัครเดช 1/6 3.65
9 สุเมธา 1/1 3.63
9 ภูรีดา 1/2 3.63
9 อชิรญา 1/2 3.63
12 เกื้อกูล 1/1 3.61
13 ฉัตรลัดดา 1/1 3.60
14 ณัฏฐ์ 1/1 3.55
15 พีรภัทร 1/1 3.48
15 พรรทะนา 1/3 3.48
15 วิชัยยุทธ 1/6 3.48
18 ชญานนท์ 1/1 3.43
18 นฤวรรณ 1/1 3.43
18 พิทยาธร 1/1 3.43
18 สุพัตรา 1/2 3.43
22 ศิราวุธ 1/1 3.36
23 ภูตะวัน 1/1 3.31
24 เกณิกา 1/1 3.26
25 เขื่อนเพ็ชร 1/1 3.25
25 ธัญชนก 1/1 3.25
27 อภิญญา 1/1 3.23
28 ภัควลัญชญ์ 1/1 3.21
29 ภัทราภรณ์ 1/1 3.18
30 หทัยภัทร 1/1 3.16

ม.2

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 เกศรา 2/1 3.79
2 จีระนันท์ 2/1 3.76
3 กรวรรณ 2/1 3.73
4 เบญญาภา 2/1 3.70
5 ปภาวรินทร์ 2/1 3.61
5 พิชญาภา 2/1 3.61
7 ปรียาภรณ์ 2/1 3.59
8 วิชญาพร 2/1 3.58
8 ไอยวรินทร์ 2/1 3.58
10 อภิญญา 2/1 3.54
11 นนทกานต์ 2/1 3.52
12 กมลทิพย์ 2/1 3.50
13 ไอศวรรยา 2/1 3.48
14 วิลาสินี 2/1 3.45
14 ปวันรัตน์ 2/1 3.45
16 กมลชนก 2/1 3.43
17 รัตติกาล 2/1 3.42
17 เพาวรัณย์ 2/1 3.42
19 กรองแก้ว 2/1 3.36
20 นภาวดี 2/1 3.33
21 ศศิธร 2/1 3.32
22 วรพิชชา 2/1 3.29
23 ชยานันท์ 2/1 3.28
24 กิตติพัฒน์ 2/1 3.27
24 ธัญชนก 2/1 3.27
26 สุนิสา 2/1 3.26
27 ฐิตาพร 2/1 3.25
27 ยุภาพร 2/1 3.25
29 อภิญญา 2/1 3.24
30 อนัญนิตรา 2/1 3.23

ม.3

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 นภัสสร 3/1 3.92
2 อนัญญา 3/3 3.87
3 สริตา 3/1 3.80
4 แดนนภา 3/1 3.79
5 ตุลาการ 3/1 3.78
6 ศุภาพิชญ์ 3/1 3.77
7 วิจิตตรา 3/1 3.76
8 พรรณพัสสา 3/1 3.73
9 ปภัสสร 3/1 3.69
10 อัฐภิญญา 3/1 3.62
10 ณัฎฐณิชา 3/1 3.62
12 กานต์ธีรา 3/1 3.60
12 ศิโรรัตน์ 3/1 3.60
14 ธนภัทร 3/1 3.59
15 ธนดล 3/1 3.53
16 ชวัลนุช 3/1 3.62
16 ปัทมาภรณ์ 3/1 3.52
17 เต็มสิริ 3/1 3.49
17 นาตยา 3/1 3.49
19 จิราวรรณ 3/1 3.47
20 กัญญาณัฐ 3/1 3.46
20 ศศิโสม 3/1 3.46
22 จิรัชญา 3/1 3.45
23 ทิพรัตน์ 3/1 3.53
23 ปาณิสรา 3/1 3.44
24 ฐิตารีย์ 3/1 3.42
25 ชิสา 3/1 3.52
25 ธนนันท์ 3/1 3.40
26 จันทกานต์ 3/1 3.39
27 ธาราทิพย์ 3/1 3.38