นักเรียนใช้งานล่าสุด

30 อันดับนักเรียนเก่ง ม.ต้น

ม.1

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 ธวัชชัย 1/1 4.00
2 เทพนิมิตร 1/1 3.99
3 ธนวรรธน์ 1/1 3.83
4 สายธาร 1/1 3.80
5 ณัฐมน 1/1 3.79
6 ธรณสร 1/2 3.76
7 ปริญญา 1/1 3.73
7 ขวัญข้าว 1/1 3.73
9 กวิสรา 1/1 3.70
10 นิภาพร 1/1 3.65
11 พิมานมาศ 1/1 3.64
12 วรัญญา 1/2 3.63
13 ญารินทร์ 1/1 3.61
14 พรลภัส 1/1 3.56
15 กรรวี 1/1 3.55
16 ป้องภูมิ 1/1 3.54
17 กิตญาดา 1/1 3.49
18 ภัทรภา 1/1 3.43
19 ภารดี 1/6 3.42
19 ชฎาพร 1/2 3.42
21 ศุภกฤต 1/1 3.40
22 ปทาน 1/3 3.38
22 เจนจิรา 1/2 3.38
22 ธนภรณ์ 1/1 3.38
25 ภูวนัตถ์ 1/1 3.35
25 นงนภัส 1/2 3.35
27 สุกฤษฎิ์ 1/1 3.34
28 นลินนิภา 1/1 3.33
29 ธีรนันต์ 1/1 3.31
30 ญาณสิริ 1/2 3.30

ม.2

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 นภัทร์ฐิตา 2/1 3.68
2 กานต์ธีรา 2/1 3.67
3 นาทร 2/1 3.66
4 พันธวัสส์ 2/1 3.64
5 วิชัยยุทธ 2/1 3.63
6 สุวิชาดา 2/1 3.57
7 เกื้อกูล 2/1 3.54
8 สุพัตรา 2/1 3.52
9 ภูรีดา 2/1 3.48
10 พีรภัทร 2/1 3.45
10 สุเมธา 2/1 3.45
10 อัครเดช 2/1 3.45
13 นฤวรรณ 2/1 3.42
14 ฉัตรลัดดา 2/1 3.41
14 อชิรญา 2/1 3.41
16 ชญานนท์ 2/1 3.36
17 พรรทะนา 2/1 3.34
18 พิทยาธร 2/1 3.30
19 ภัทรวดี 2/1 3.22
20 ศิราวุธ 2/1 3.20
21 ณัฏฐ์ 2/1 3.19
21 อภิญญา 2/1 3.19
21 ภูตะวัน 2/1 3.19
24 กนกพร 2/1 3.17
25 ชิยางกูร 2/1 3.16
25 หทัยภัทร 2/1 3.16
27 พรณภัสร์ 2/1 3.14
28 นิตยา 2/2 3.13
28 เบญจวรรณ 2/1 3.13
28 กชพร 2/1 3.13

ม.3

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 เกศรา 3/1 3.83
2 จีระนันท์ 3/1 3.79
3 กรวรรณ 3/1 3.68
3 เบญญาภา 3/1 3.67
5 พิชญาภา 3/1 3.66
6 อภิญญา 3/1 3.65
6 ไอยวรินทร์ 3/1 3.65
8 ปวันรัตน์ 3/1 3.64
9 ปภาวรินทร์ 3/1 3.59
10 วิชญาพร 3/1 3.58
11 นนทกานต์ 3/1 3.57
11 ปรียาภรณ์ 3/1 3.57
13 ศศิธร 3/1 3.54
14 รัตติกาล 3/1 3.52
15 กิตติพัฒน์ 3/1 3.50
16 กมลทิพย์ 3/1 3.49
17 วรพิชชา 3/1 3.48
18 ไอศวรรยา 3/1 3.46
19 ฐิตาพร 3/1 3.43
19 วิลาสินี 3/1 3.42
21 อภิญญา 3/1 3.38
22 กมลชนก 3/1 3.35
23 กรองแก้ว 3/1 3.35
23 นภาวดี 3/1 3.35
25 สุนิสา 3/1 3.33
25 ปาณิศา 3/1 3.32
27 พิชญาภา 3/1 3.32
28 ยุภาพร 3/1 3.29
29 ชนากาญ 3/1 3.25
30 พรรณวรท 3/1 3.24