นักเรียนใช้งานล่าสุด

เข้าใช้งาน

  วิธีการใช้งาน :  ให้คุณครูกรอกข้อมูลเพื่อเข้าใช้งานโดย
- ชื่อผู้ใช้งานคือ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
- รหัสผ่านคือ วันเดือนปีเกิดของตนเอง เช่น
  เกิด 1 มีนาคม 2530 ให้กรอกเป็น 01/03/2530
- รหัสลับส่วนตัว คือรหัสที่ระบบสร้างแล้วส่งไปยัง
  โทรศัพท์มือถือของคุณครู
     
  ชื่อผู้ใช้งาน :  (บัตรประชาชน13หลัก)
  (วันเดือนปีเกิด)
  (รหัสจากมือถือ)