นักเรียนใช้งานล่าสุด

เข้าใช้งาน

  วิธีการใช้งาน :  ให้นักเรียนกรอกข้อมูลเพื่อเข้าใช้งานโดย
- ชื่อผู้ใช้งานคือ รหัสนักเรียนของตนเอง เช่น 01234
- รหัสผ่านคือ วันเดือนปีเกิดของตนเอง เช่น
  เกิด 1 มีนาคม 2530 ให้กรอกเป็น 01/03/2530
หรือหมายเลขบัตรประชาชนของตนเอง
     
  ชื่อผู้ใช้งาน :  (รหัสนักเรียน5หลัก)
  (วันเกิดหรือบัตรประชาชน)