นักเรียนใช้งานล่าสุด

เข้าใช้งาน

  วิธีการใช้งาน :  ให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลเพื่อเข้าใช้งานโดย
- ชื่อผู้ใช้งานคือ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของ
  บิดา,มารดาหรือผู้ปกครองเพียงคนเดียว
- รหัสผ่านคือ วันเดือนปีเกิดของบุตรหลาน เช่น
  เกิด 1 มีนาคม 2530 ให้กรอกเป็น 01/03/2530
     
  ชื่อผู้ใช้งาน :  (บัตรประชาชน13หลัก)
  (วันเดือนปีเกิดบุตรหลาน)